Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Klauzula informacyjna RODO

Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
ul. Żużlowa 4 w Częstochowie                      

Klauzula informacyjna

Zgodnie     z     art.     13     ust.     1     i     ust.     2     Rozporządzenia     Parlamentu     Europejskiego i   Rady   /UE/   nr   2016/679   z   dnia   27   kwietnia   2016   r.   w  sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w  związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich    danych    oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Hala  Sportowa  Częstochowa  Sp.  z  o.o.  ul.  Żużlowa  4 w Częstochowie z siedzibą przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie (dalej: Spółka);

2)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  usług  wynikających  z  zakresu  działalności prowadzonej w ramach obiektu sportowo rekreacyjnego na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) e) f) ww. rozporządzenia ogólnego;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  w  punkcie
2 celów przetwarzania, tj.:
a)    w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z    działalnością   prowadzona  przez
Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej  realizacji, a po tym czasie: przez okres wymagany przez przepisy prawa, np.: dla przechowywania określonej  dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami  podatkowymi; przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. okres       przedawnienia            dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b)    w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Spółkę – przez          okres     do     wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
c)    w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

5)   Posiada   Pani/Pan   prawo   dostępu   do   treści   swoich   danych   oraz   prawo   ich   sprostowania,   usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6)   Ma   Pan/Pani   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,   gdy   uzna,
iż przetwarzanie   danych   osobowych   Pani/Pana   dotyczących   narusza   przepisy   ogólnego   rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8)  W  razie  pytań  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  zachęcamy  do  kontaktowania  się  pod
adresem e-mail: iodo@hala-czestochowa.pl lub telefonicznie pod nr.: 505 232 147.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

9)    Nie   przekazujemy   Pani/Pana   danych   poza   teren   Polski,   Unii   Europejskiej   i Europejskiego   Obszaru
Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10)   W  przypadku przekazania  Pana/Pani  danych  osobowych  do  Państwa  trzeciego, które nie  zostało uznane decyzją  Komisji  Europejskiej  za  państwo  zapewniające  odpowiedni  stopień  ochrony,  wystąpimy  do  Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej  zgody na takie przekazanie, informując  Pana/Panią o uprzednim ryzyku  wiążącym  się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

11) Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.

Częstochowa, dnia: 25 maja 2018r.

Przejdź do treści