Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Hali Sportowej Częstochowa ul. Żużlowa 4 w Częstochowie
Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.hala-czestochowa.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.hala-czestochowa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 25.08.2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.08.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.hala-czestochowa.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości tekstu,
 • zmiana obrazu na czarno-biały,
 • zmiana kontrastu,
 • odwrócenie kolorów,
 • zmiana tła,
 • podkreślenie linków,
 • czytelniejsza czcionka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Kontakt w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej:

 • Rafał Kuś
 • adres poczty elektronicznej: r.kus@hala-czestochowa.pl,
 • telefon kontaktowy: 34 368 82 79

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Piotr Zawada – Koordynator ds. dostępności
 • Adres: ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa
 • E-mail: marketing@hala-czestochowa.pl
 • Telefon: 34 368 82 79

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie jest czterokondygnacyjny.
Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe znajdują się również na parkingu bocznym: po stronie północnej obiektu – 12 stanowisk, na parkingu z tyłu obiektu – 3 stanowiska.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne, bezpośrednio z parkingu głównego, przez chodnik.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Za drzwiami wejściowymi znajdują się bramki wejściowe. Jedna z bramek – bramka uchylna umożliwia swobodne wejście osobom poruszających się na wózkach.
Na parterze, po prawej stronie holu głównego znajduje się winda prowadząca na wszystkie poziomy obiektu.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – 4; poziomie I (widownia) – 1; poziomie III (sale konferencyjne, loże VIP) – 1.

Pokonanie różnicy poziomów  zaplecze szatniowe – arena główna możliwe jest za pomocą platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Wyznaczone miejsca na widowni dla osób niepełnosprawnych:
– poziom 0 – arena główna: trybuna teleskopowa P4 – platforma z 15. miejscami dla osób na wózkach,
– poziom I – widownia: sektor B1 – 2 miejsca, sektor C2 – 2 miejsca.

Wyznaczone toalety dla osób niepełnosprawnych:
– poziom 0 – arena główna – 4 (z lewej strony holu głównego  – 2, z prawej strony holu głównego – 1, korytarz zaplecze szatniowe – arena główna – 1,
– poziom 0 – część treningowa: szatnia nr 0.095 i nr 0.100,
– poziom I (widownia) – sektor B1,
– poziom III – korytarz przyległy do sali konferencyjnej 3.038 – 1.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń w części biurowej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podczas imprez odbywających się w obiekcie wejście do budynku jest możliwe z pomocą pracownika ochrony lub pracownika – recepcjonisty.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Przejdź do treści