Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Wygraj bilety na Ligę Światową i „Zobacz mecz Polska – Iran na żywo”

 5 i 6 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa odbędzie się dwumecz Polski z Iranem w ramach siatkarskiej Ligi Światowej. Dla kibiców mamy do wygrania po dwie podwójne wejściówki na pierwsze i drugie spotkanie.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odebrać w recepcji Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 kupon, wpisać na nim swój numer telefonu komórkowego i wrzucić do oznaczonej urny znajdującej się w holu głównym obiektu.

Oficjalne losowanie kuponów konkursowych odbędzie się 3 czerwca o godz. 18 w holu głównym Hali Sportowej Częstochowa. Po wylosowaniu kuponu organizator wykona połączenie pod wskazany numer telefonu. Osoba, która odbierze połączenie, musi znajdować się w holu głównym obiektu, gdzie przeprowadzane jest losowanie.

Regulamin konkursu

„Zobacz mecz Polska-Iran na żywo”

§ 1
[Definicje]
1.Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a) Organizator – Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o., ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa, NIP: 573-258-10-97, KRS: 0000216702, Regon: 150399069,
b) Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Zobacz mecz Polska-Iran na żywo” na zasadach określonych Regulaminem. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym opisem i zasadami,
c) Nagrody: dwie podwójne wejściówki na mecz w dniu 5 czerwca 2015 roku oraz dwie podwójne wejściówki na mecz w dniu 6 czerwca 2015 roku (cztery bilety na piątek i cztery bilety na sobotę),
d) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, na których odbywa się konkurs. Regulamin ten jest jedynym obowiązującym regulaminem,
e) Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu,
f) Obiekt –Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowej 4.

§ 2
[Postanowienia ogólne]
Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 18.05.2015 r. do 03.06.2015 r. (do 18:00).

§ 3
[Warunki uczestnictwa w konkursie]
1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem § 3 pkt 2 może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
b) ukończyła 16 lat,
d) osoba, która nie ma ukończonych 16 lat, zgłaszając się do Konkursu musi okazać się zgodą na uczestnictwo w Konkursie podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego,
2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być: pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie i dzieci.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.

§ 4
[Zasady konkursu]
1. Uczestnik konkursu odbiera w Recepcji obiektu kupon konkursowy, na którym pisze numer telefonu komórkowego, zgłaszanego do konkursu. Kupon wrzuca do oznaczonej urny znajdującej się w widocznym miejscu w holu głównym obiektu.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może pobrać jeden kupon konkursowy i dokonać Zgłoszenia jednokrotnie.
3. Oficjalne losowanie kuponów konkursowych odbędzie się w dniu 03.06.2015r. w holu głównym obiektu o godzinie 18.00.
4. Po wylosowaniu kuponu z numerem telefonu Organizator wykona połączenie pod wskazany numer telefonu. Osoba, która odbierze połączenie musi znajdować się w holu głównym obiektu, gdzie przeprowadzane jest losowanie. Organizator po wybraniu wskazanego w kuponie numeru telefonu czeka cztery sygnały i nie uzyskując połączenia zawiesza je. Kupon konkursowy przestaje brać udział w losowaniu. Organizator losuje następny kupon i wykonuje ponownie połączenie.
5. Zwycięzca zgłasza się do prowadzącego losowanie i wykonuje połączenie zwrotne w celu identyfikacji Zwycięzcy.
6. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie są uznawane za nieważne i nie biorą udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia konkursowego, niespełniającego wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
7. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.

§ 5
[Nagrody w Konkursie]
1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
– dwie podwójne wejściówki na mecz w dniu 5 czerwca 2015 roku (cztery bilety),
– dwie podwójne wejściówki na mecz w dniu 6 czerwca 2015 roku (cztery bilety).
2. Liczba nagród: cztery podwójne wejściówki.
3. Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, nieprzyznania nagrody, zatrzymania konkursu, jeśli nastąpi naruszenie postanowień Regulaminu.

§ 6
[Wydanie nagród]
1. Nagroda wręczana będzie bezpośrednio po losowaniu w dniu 3 czerwca 2015 o godzinie 18.00 w holu głównym Obiektu.
2. Nie odebranie nagrody w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora kwalifikuje nagrodę do ponownego losowania.

§ 7
[Dane osobowe uczestników]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8
[Postanowienia końcowe]
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie organizatora konkursu: ww.hala-czestochowa.pl.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2015 r.

Przejdź do treści